De Vrije Evangelische Gemeente Heerde, gevestigd aan de B. van Dijklaan 3 te Heerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijkheid betreffende verwerking van persoonsgegevens binnen de Vrije Evangelische gemeente Heerde ligt bij de kerkenraad.

De uitvoering van verwerking van persoonsgegevens van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde wordt gedaan door de administrateur.

 

Contactgegevens:

Postadres: B. van Dijklaan 3, 8181 GA, Heerde

e-mail: secretaris@vegkruiskerkheerde.nl

Website (contactformulier): http://www.vegkruiskerkheerde.nl/contact.php

Telefoon: 038-4478015

Berichten via het contactformulier op de website worden doorgezonden naar de betreffende, gekozen contactpersonen.

 

Bekendmaking

Deze privacyverklaring wordt verzonden bij het maandblad van oktober 2018 en maakt onderdeel uit van het introductiepakket voor nieuwe leden.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u verbonden bent aan onze gemeente en gebruik maakt van onze “diensten”.  U hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Van de volgende categorieën personen, aangevende de soort betrokkenheid bij onze gemeente, beschikken wij over persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u/jou:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende bronnen.

Dataregister VEG Heerde

Hierin is vastgelegd welke informatie per bron is opgeslagen. Per bron is aangegeven hoe de gegevens beveiligd zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde bewaart uw persoonsgegevens in de ledenadministratie niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij verwijdering van uw gegevens uit de ledenadministratie worden deze overgenomen in het historisch archief. Dit omdat op een later moment uw kerkelijke documenten op aanvraag naar een andere kerkelijke instantie kunnen worden verzonden. Een gebruikelijke procedure binnen kerkelijke instellingen. De in het historisch archief bewaarde gegevens zijn in het overzicht aangegeven met (*)

Het delen van persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens binnen ons kerkgenootschap is toegestaan, met uitzondering van diegenen die hebben aangegeven hier geen toestemming voor te geven.

Voor email betreffende algemene communicatie binnen de gemeente wordt aanbevolen om de ontvangers uitsluitend in de BCC lijst te zetten. Wanneer binnen een activiteit informatie wordt uitgewisseld is het wenselijk om de ontvangers herkenbaar dus in de adreslijst of de CC lijst te zetten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken met uw goedkeuring indien dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten waarbij u betrokken bent buiten de gemeente, voortvloeiend uit uw relatie met onze gemeente.

Publicaties

Binnen de gemeente worden documenten met persoonsgegevens verspreid zoals bv. de ledenlijst en maandblad. Voor het maandblad geldt dat dit ook ter beschikking wordt gesteld buiten de gemeente Bv. bondsgemeenten, gasten en gastsprekers. Bij het verzenden van het maandblad naar derden buiten de gemeente wordt een disclaimer opgenomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Onze website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Cookies worden op onze site gebruikt voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt dan denken aan gegevens als het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. We kunnen zo de dienstverlening aan onze bezoekers verbeteren. Wanneer u onze site weer verlaat blijft de cookie op uw computer staan. Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

andere websites
Op onze site treft u een aantal links aan naar andere websites, zoals bijvoorbeeld
www.kerkdienstgemist.nl voor het beluisteren en bekijken van diensten. De kerkenraad is echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vrije Evangelische Gemeente Heerde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vegkruiskerkheerde.nl. Voorwaarde is wel dat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens of verzoek, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat. In het dataregister kunt u details hierover lezen.

Gemeenteleden die de beschikking krijgen over persoonsgegevens bv. via de ledenlijst, of via andere wegen zoals bv. email, dragen er zorg voor dat deze informatie niet in handen van derden terecht kan komen.

Beeldmateriaal

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde gebruikt beeldmateriaal met het doel om de onderlinge betrokkenheid te vergroten en naar buiten te treden als geloofsgemeenschap.

Tijdens diensten en activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden die geplaatst worden op de website. Het is niet te voorkomen dat op deze foto’s personen herkenbaar in beeld staan. Waar mogelijk zal vooraf aan diensten of activiteiten hiervoor toestemming gevraagd worden en de foto’s worden niet verbonden aan namen. Iedereen heeft het recht om een foto waarop hij of zij staat afgebeeld te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan het secretariaat.

De kerkdiensten zijn live en op een later tijdstip te beluisteren en te bekijken via de eigen website en  www.kerkdienstgemist.nl.  Uitzending van diensten vindt plaats via internet. De kerkdiensten zijn openbaar. Doel van de uitzendingen is de betrokkenheid vergroten van mensen die niet in de gelegenheid zijn de dienst te bezoeken en het naar buiten treden als geloofsgemeenschap.

Tijdens de uitzendingen komen het liturgisch centrum en een deel van de kerkzaal in beeld, inclusief activiteiten die hier plaatsvinden. Bij de toegangen naar de kerkzaal is aangegeven dat er gefilmd wordt in de kerkzaal en welke delen van de kerkzaal niet in beeld komen.

Tijdens de dienst kunnen er tijdens mededelingen, gebed of anderszins vanuit pastoraal of organisatorisch oogpunt namen worden genoemd. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, in het geval van pastorale berichten zoals namen vermeld op de gemeentebrief, wordt hier indien redelijkerwijs mogelijk van tevoren met betrokken gecommuniceerd. Indien gewenst kunt u hier bezwaar tegen maken.

Rouw- en trouwdiensten worden vanwege het besloten karakter niet  in beeld uitgezonden, maar zijn uitsluitend te beluisteren. Betrokkenen kunnen echter een verzoek tot uitzending richten aan de kerkenraad.